13 อบต. 3 จังหวัดใต้ ขับเคลื่อนเครือข่ายสร้างสังคมปลอดบุหรี่

  • 482 Views
  • 30 เมษายน 61

คอลัมน์ : เรื่องเล่าจากชุมชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และทำ MOU ร่วมกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวม 13 แห่ง ใน 3 จังหวัดคือ นราธิวาส ยะลาและปัตตานี ณ โรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจส ภาวะแวดล้อม และสุขภาพจนเกิดเป็นระบบ สนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ ขององค์กรหลักแกนนำ กลุ่ม และเครือข่ายของประชาชน ซึ่งส่งผลให้มีผู้นำ แกนนำ มีทักษะในการจัดการชุมชนตนเอง มีศักยภาพในการสร้างและนำใช้ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติการที่ได้ผลดีของชุมชน โดยชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นพลวัตควบคู่ไปกับปฏิบัติการจริงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ทั้ง 13 แห่ง ผู้นำศาสนา เยาวชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วม 

น.ส.ดวงพร เฮ็งบุณยพันถ์ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) เปิดเผยว่า "ในส่วนของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ใช้แนวทางของศาสนาเป็นหลัก ให้ชาวบ้านใช้ในกระบวนการให้ความรู้หรือเชิญชวนชาวบ้านด้วยกัน การเดินเยี่ยมตามบ้านที่มีการสูบบุหรี่พร้อมพูดคุยนำหลักศาสนาในการน้อมนำเพื่อให้ชาวบ้านลด ละ หรือเลิก อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีค่อยๆ ลด ละ และเลิก ขอเพียง 100 คนที่เลิกได้ในที่สุด ก็ดีใจแล้ว"

นายต่วน ดอเลาะตวนกะจิ รองประธานคณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส กล่าวว่า "ศาสนามีบทบาทสำคัญมากต่อพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"  โดยการนำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาเป็นตัวหลักในการสอนให้เยาวชน หรือผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับรู้ว่า การสูบบุหรี่นั้น หล้กคำสอนของศาสนาอิสลามระบุไว้ว่า "เป็นส่ิงที่ศาสนาไม่สนับสนุนให้กระทำ" ซึ่งนอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อคนสูบแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว คนรอบข้างและสังคมอีกด้วย ซึ่งผู้นำศาสนาต้องสร้างความรู้และจิตสำนึกให้เยาวชน ครอบครัว และสังคมให้ตระหนักว่า การสูบบุหรี่ถือเป็นส่ิงที่ศาสนาเคยสั่งสอนไว้ว่า เป็นส่ิงที่ไม่ดีทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรธาธิการ Smartonline 

วันที่ 30 เมษายน 2561