"โล่รางวัล ขวัญและกำลังใจคนทำงาน"

  • 678 Views
  • 8 มิถุนายน 61

คอลัมน์​ : เก็บมาฝาก 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ขึ้น โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ World No Tobacco Day Award 2018 ให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา ทั้งที่เป็นหน่วยงาน และประเภทบุคคล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอยินดีกับทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ได้รับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนงาน ด้านการรณรงค์ให้ประเทศไทยปลอดบุหรี่ในอนาคต 

อาจารย์.ดร.ศรัญญา เบญจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมและผลการดำเนินงาน อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญการทำงานด้านวิจัยการควบคุมยาสูบร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ

ในปี 2552 : เป็นนักวิจัยหลักในโครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Wave1) งบประมาณโดย The Bloomberg Philanthropies 

ในปี 2552-2554 : ผู้จัดการโครงการมุ่งสู่สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ งบประมาณโดย The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The UNION)

ในปี 2554 : นักวิจัยหลักในโครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Wave 2) งบประมาณโดย The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) 

ในปี 2558 : ผู้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำควบคุมยาสูบ "จากข้อมูล สู่การขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบ (Data to Action : D2A)" งบประมาณโดย The Bloomberg Philanthropies 

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา นับจากปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน 

ปี 2557-58 : ผลการบังคับใช้กฎหมายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% : มุมมอง ณ ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายบุหรี่ ซิกาแรต 

ปี 2559-60 : ผลของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 90% ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการขายบุหรี่ ณ ร้านค้าปลีก 

                  : ช่องว่างงานวิจัยเกี่ยวกับยาสูบในประเทศไทย และข้อเสนอสำหรับพัฒนางานวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบในอนาคต 

ปี 2560-61 : การวิจัยประเมินผลโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ และโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่และสุรา 

                  : การวิจัยประเมินผลแผนงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายและมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ปี 2561      : Assessing Compliance with Smoke-Free Laws and TAPS bans in Thailand : Traditional survey and crowdsourcing 

2561-62    : โครงการพัฒนาหลักสูตรแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล มีผลงานมากมายทางด้านตัวเลขสถิติการสูบบุหรี่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลของอาจารย์เป็นตัวแปรสำคัญ ที่ช่วยให้การทำงานเชิงรุกของมูลนิธิรณรงค์ฯ สามารถขับเคลืี่อนงานขยายไปในวงกว้างได้เป็นอย่างดี มูลนิธิรณรงค์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับอาจารย์และเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า ทั้งด้านจิตใจในบทบาทของนักวิชาการ และเป็นกำลังใจการทำงานในบทบาทของการเป็นนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่....

ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561