โล่เกียรติยศ ผู้ขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมยาสูบ

  • 235 Views
  • 12 มิถุนายน 61

คอลัมน์​ : เก็บมาฝาก 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ขึ้น โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ World No Tobacco Day Award 2018 ให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา ทั้งที่เป็นหน่วยงาน และประเภทบุคคล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอยินดีกับทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ได้รับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนงานด้านการรณรงค์ให้ประเทศไทยสู่ประเทศปลอดบุหรี่ในอนาคต 

คุณปิยะวรรณ เกษเสนา (ดีเจตุ้ย) ชมรมสื่อมวลชนสีขาว จากเมืองอุบลราชธานี 

ปัจจุบันคุณปิยะวรรณ หรือดีเจตุ้ย ทำงานอยู่ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์ เรดิโอแกรม เป็นประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาวองค์กรสาธารณประโยชน์ รับรองการจดทะเบียนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดอุบลราชธานี 

กิจกรรมและการดำเนินงาน

- จัดรายการวิทยุ รณรงค์การไม่สูบบุหรี่นับจากปี 2550 จนถึงปัจจุบันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี และสถานีวิทยุชุมชนในพืิ้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ผลิตสปอตรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ด้วยอุดมการณ์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่น โสภณเคเบิล TV และ RTV โดยการสร้างส่วนร่วมของคนในชุมชนพื้นที่ 

- จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกในรายการวิทยุ เชื่อมโยงกับกิจกรรมในโรงเรียน สถานศึกษา และห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง นับจากปี 2556 เป็นต้นมา 

- จัดอบรมเพื่อรณรงค์และให้ความรู้กับเยาวชนสถานศึกษาต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่อย่างต่อเนื่อง โดยสัมพันธ์กับเทคนิคด้านการพูดการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการถ่ายทอดและพูดในที่สาธารณะและชุมชน 

- สืบเนื่องจากการรณรงค์เรื่องบุหรี่ผ่านสื่อสาธารณะ จึงได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาได้ตระหนักรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี

- ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากปี 2556 - 2561 นอกเหนือจากการเข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ในมิติต่างๆ ยังได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในพื้นอย่างต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดอุบลราชธานี ด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561