Gen Z โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เชียงราย : Gen Strong เลือกไม่สูบ

  • 3,729 Views
  • 12 กรกฎาคม 61

คอลัมน์เก็บมาฝาก

26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นวันสำคัญสากลเพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิดและเพื่อให้ระลึกถึงการยกเลิกการค้าฝิ่น โดยนายอำเภอหลิน เจ๋อสวี มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่นครั้งแรก และในวันเดียวกันก็เป็นวันสุนทรภู่ เป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของประเทศไทย สุนทรภู่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมในปี พ.ศ.2529 ซึ่งทุกๆ ปี หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและให้ตระหนักถึงความสำคัญทั้งสองวาระนี้

พ.อ.อ.สัมฤทธิ์ เงินตัน สถานีวิทยุทหารอากาศ 015 เชียงราย ร่วมกับโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ โดยในช่วงเช้า นายสมชาย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเป็นประธานเปิดงานได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักป้องกันตนเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดโดยเฉพะาบุหรี่ ซึ่งเป็นประตูสู่การเสพติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงอื่นๆ 

โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ของนักเรียน การจัดบอร์ดนิทรรศให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และยาเสพติดแต่ละประเภท มีการตอบคำถามปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สื่อรณรงค์ และสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมจากมูลนิธิรณรค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

กิจกรรมในภาคบ่าย ขบวนเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา นักศึกษา และเด็กนักเรียนจากการศึกษานอกโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และแจกสติ๊กเกอร์ "เขตปลอดบุหรี่" เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ที่หากใครฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ห้ามสูบ จะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาทจากเดิมปรับ 2,000 บาท โดยเดินรอบๆ หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ได้รับความสนใจจากคนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก 

ข้อมูลโดย พ.อ.อ.สัมฤทธิ์ เงินตัน สถานีวิทยุทหารอากาศ 015 เชียงราย 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561