โรงแรมในพื้นที่เกาะลันตาใหญ่ 16 แห่ง พร้อมประกาศเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่

  • 672 Views
  • 10 กรกฎาคม 61

คอลัมน์ : ผู้นำมาเล่า

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ลันตา ไมอามี รีสอร์ท ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงแรมในพื้นที่เกาะลันตาใหญ่ จำนวน 16 โรงแรม ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวเกาะลันตา ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล สาธารณสุขตำบล ชมรมสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

ในการทำข้อตกลงนี้ ทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสังคมสุขภาพ ทั้งผู้มาใช้บริการและพนักงาน โดยมีขอบเขตความร่วมมือ คือ 

1.) โรงแรมในเกาะลันตาใหญ่ 16 แห่ง 

      - ประกาศเป็นนโยบายก้าวสู่โรงแรมปลอดบุหรี่ในอนาคต

      - กำหนดพื้่นที่ที่ห้ามสูบและติดป้ายสัญลักษณ์ที่ช้ดเจน ครอบคลุมพื้่นที่ ล็อบบี้ ร้านอาหาร สถานที่ใช้ร่วมกัน เช่น โถง           พักคอย บริเวณทางเดิน สระว่ายน้ำ เป็นต้น 

      - ร้อยละ 80% ของห้องพัก ต้องเป็นห้องปลอดบุหรี่  

      - จัดบริเวณที่ให้สูบบุหรี่ได้ ให้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

      - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของโรงแรมทุกรูปแบบ ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 

2.) สมาคมท่องเที่ยวเกาะลันตา 

     - ทำประชาสัมพันธ์โรงแรมที่เข้าร่วมลงนามประกาศเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ ผ่านสื่อส่วนกลางและเว็บไซต์ของสมาคม 

     - สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดโรงแรมปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เกาะลันตา ด้วยการให้สิทธิประโยชน์เมื่อมีการเข้าร่วม          กับสมาคม

3.) ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

    - ผลักดันให้เกิดนโยบายและมาตรการในการควบคุมการสูบบุหรี่ในพื้นที่เกาะลันตาใหญ่

    - สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

4.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลันตาใหญ่

    - สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่อย่างต่อเนื่อง

5.) ชมรมสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ 

    - ติดตามการดำเนินงานของโรงแรมที่เข้าร่วม 

    - ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้ร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ         โดยเฉพาะโรงแรม และนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง 

6.) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

    - ให้คำปรึกษา สนับสนุนข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

   - ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนความร่วมมือและให้ความรู้เกี่ยว        กับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 

   - ประชาสัมพันธ์โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งสื่อส่วนกลาง สื่อท้องถิ่น และสื่อมูลนิธิรณรงค์ฯ 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561