FDA เตรียมคุมบุหรี่ไฟฟ้าแต่งกลิ่น

  • 1,654 Views
  • 3 ตุลาคม 61

คอลัมน์ : ทันโลก

ปัจจุบันวัยรุ่นได้หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น เพราะผู้ผลิตมีการใช้สารแต่งกล่ินในบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเป็นการดึงดูด โดย FDA จะใช้มาตรการต่างๆ กวาดล้างการขยายบุหรี่ไฟฟ้าและการออกใบอนุญาตสำหรับการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าแต่งกล่ิน บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงาน ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับบุหรี่ธรรมดา ทำให้ผู้สูบรู้สึกเหมือนสูบบุหรี่ปกติ แต่ในตัวบุหรี่จะมีแท็งก์เติมน้ำยาที่มีส่วนประกอบของนิโคติน กล่ินสังเคราะห์ และสารเคมีประกอบอื่นๆ โดยความร้อนจะทำให้น้ำยาเปลี่ยนเป็นไอ ที่ผู้สูบสามารถสูดเข้าปอดได้เช่นเดียวกับบุหรี่ธรรมดา

สำหรับในประเทศไทย บุหรี่ไฟฟ้าเป็นวายร้ายใกล้ตัวที่กลุ่มวัยรุ่น Gen Z ต้องรู้เท่าทัน เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีการระบาด และแพร่หลายอย่างมากในประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ผู้บริโภคเลือกได้อย่างหลากหลาย 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมศุลกากร และกระทรวงสาธารณสุข

ข้อห้ามและข้อบังคับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมี 4 ประเด็น คือ 

1.ห้ามนำเข้ากระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 โดยห้ามนำเข้าสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ บารากู่ดั้งเดิม บารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้า บทลงโทษจำคุก 10 ปี รวมถึงการริบสิ่งของที่อยู่รวมกับบุหรี่ไฟฟ้าด้วย 

2.ห้ามขาย คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 9/2558 ห้ามขาย/ห้ามให้บริการสินค้า คือ บารากู่ดั้งเดิม บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า ตัวยาบารากู่ดั้งเดิม และน้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า/บุหรี่ไฟฟ้า ห้ามขายรวมถึงการห้ามให้บริการด้วย

3.ห้ามนำเข้าและห้ามรับฝาก พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 242 ห้ามนำเข้า เป็นการลักลอบหนีพิธีการศุลกากร บทลงโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี /ปรับเป็นเงิน 4 เท่าของสินค้า ซึ่งรวมค่าอากรหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบสิ่งของนั้น 

มาตรา 246 ห้ามพักสินค้า เป็นการรับซื้อ/รับไว้ ซึ่งสินค้าหนีพิธีการศุลกากร จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับเป็นเงิน 4 เท่าของสินค้า ซึ่งรวมค่าอากรหรือทั้งจำทั้งปรับ 

4.ห้ามสูบ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ห้ามสูบในสถานที่สาธารณะ ทั้งบารากู่ดั้งเดิม บารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้า บทลงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561