ขยายโรงงานยาสูบ : ขยับปริมาณความตายให้มวลมนุษย์เพ่ิมขึ้น หรือไม่ ?

  • 477 Views
  • 1 ตุลาคม 61

คอลัมน์ : ลมหายใจห้อม หอม

เรื่องจริงใช่อิงนิยาย การรณรงค์เพื่อให้คน ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ คงอ่อนแรงเมื่อเจอข่าวนี้ ไม่ใช่เพียงข่าว แต่ได้กำหนดงบประมาณการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย แปลว่า เดินหน้าไม่ถอยหลังแถมผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ยังขยายความอีกว่า โรงงานที่สร้างนั้นเป็นโรงงานที่ดี มีควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและรักษาส่ิงแวดล้อม ชวนให้เคลิ้มฝันไปว่า โรงงานอันวิเศษนั้นมิใช่โรงงานยาสูบ หากแต่เป็นโรงงานมวนสวรรค์ น่ารังสรรค์เพื่อสร้างความสุขให้มวลมนุษยชาติกระนั้น 

รายละเอียดที่ผู้ว่าการกล่าว "โรงงานผลิตยาสูบ 6 สร้างขึ้นตามแนวคิด Smart Green Factory ถือเป็นแบบอย่างของอาคารยุคใหม่ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและพลังงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขและคุณภาพที่ดีของพนักงาน ที่สำคัญคือมีความพร้อมในด้านคุณภาพของเครื่องจักรผลิตบุหรี่ที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมายาวนาน 

มีกำลังการผลิตใบยา และยาเส้น 12,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง กำลังการผลิตยาเส้นพอง 2,280 กิโลกรัมต่อชั่วโมง กำลังการผลิตด้านกระบวนการมวนและบรรจุ 30,000 ล้านมวนต่อปี และนำเทคโนโลยีระบบ Automatic Racking (ระบบลำเลียงและควบคุมอัตโนมัติ) มาใช้ในกระบวนการ

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวการยาสูบ คือ เราเป็นหน่วยงานที่นำนโยบาย "ข้อตกลงคุณธรรม" มาใช้ในกระบวนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่เพื่อสร้างความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดหา ซึ่งการจัดหาเครื่องจักรได้ประสบผลสำเร็จตามความตั้งใจ เนื่องจากสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ถึงสองพันกว่าล้านบาท 

สำหรับแผนด้านตลาดจะประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้า เนื่องจากศักยภาพของโรงงานผลิตยาสูบ 6 แห่งนี้ มีความพร้อมในการผลิตบุหรี่เพื่อส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะนำรายได้สู่รัฐอย่างมหาศาลในอนาคต" นี่มิใช่พระเจ้าช่วยกล้วยทอด แต่เป็นบุหรี่ 

คำถามที่เกิดขึ้นในหัวใจ คนรักชีวิตเพื่อนมนุษย์และรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสียงถามดังๆ ว่า โรงงานยาสูบที่มีอยู่นี้ ยังไม่พอเพียงอีกหรือ จะสร้างกันไปอีกเท่าใด 

เรื่องเครื่องจักรผลิตบุหรี่ ทันสมัยมีกำลังผลิตสูง คุยเสียจนลืมไปว่า เครื่องจักเหล่านี้เมืองไทยทำเองไม่ได้ ต้องซื้อจากต่างประเทศ เสียเงินตราให้กับต่างชาติที่ผลิตเครื่องจักรอีกเท่าไหร่ 

Smart Green Factory โรงงานทุกประเภทที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรา ต้องเป็นสมาร์ทกรีน ถูกต้องทุกประการเห็นด้วย แต่ไม่ใช่การคิดสร้างโรงงานยาสูบ เมื่อไม่ควรสร้างโรงงานยาสูบก็ไม่ต้องพูดถึงกัน แต่นี้กลับคิดสร้างเพิ่มขึ้น ถามว่าระหว่างเงินกับชีวิตเพื่อนมนุษย์ ส่ิงใดสำคัญกว่ากัน 

กำลังการผลิต "30,000 ล้านมวนต่อปี น่าภูมิใจในฝีมือการผลิตยิ่งนัก แต่ความจริงอีกด้านบุหรี่คือ ตัวสร้างความเจ็บป่วย ความเจ็บปวด และความตายให้เพื่อนมนุษย์ด้วยมิใช่หรือ และถ้าใช่จะยังภาคภูมิใจกันอยู่ได้หรือ ยิ่งผลิตมากเท่าไหร่ก็มิได้สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นดอก หากแต่เป็นการเร่งความตายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามมวนด้วย หรือมิใช่

ลองเปรียบเทียบการสูญเสียเงินตราที่ได้จากการขายบุหรี่ของรัฐ กับเงินตราที่สูญไปกับการรักษาผู้คนที่เจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ อันใดมากน้อยกว่ากัน คุ้มกับชีวิตที่สูญเสียไปหรือไม่ หาเงินเข้ารัฐด้วยวิธีการอื่นที่ดีกว่าไม่ดีหรือ?

ข้อมูลโดย สมปอง ดวงไสว บรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561