"ชุมชนขามใหญ่" ร่วมใจแสดงเจตนารมย์ ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่

  • 168 Views
  • 26 ตุลาคม 61

คอลัมน์สื่อมวลชน

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี 2560 เกิดขึ้นแล้วนั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้นับแต่วันทีี่ 4 กรกฎาคม เป็นต้นมา เนื้อหาสำคัญอันเกี่ยวข้องกับบุคคล เยาวชน ผู้ประกอบการร้านค้า เป็นส่วนสำคัญที่ต้องรับทราบและปฏิบัติ เพื่อมิให้เป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น ห้ามขาย หรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามแบ่งซองขายบุรหี่ซิกาแรตเป็นรายมวน ห้ามผู้ขายปลีกแสดงหรือยินยอมให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงเจ้าของสถานที่ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่สาธารณะ สถานที่ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ควบคุม ดุแล ห้ามปราม เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่นั้น หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ มีโทษปรับตามกฎหมาย

 

 

ดังนั้นแล้ว ตำบลขามใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยประชากรจำนวน 26 หมู่บ้าน นำโดยนาย พงษ์พัชร พันธ์ุกว้าง กำนันตำบลขาใหญ่ ร่วมกับสารวัตรกำนัน และ รพ.สต.3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ขามใหญ่ รพ.สต.ด้ามพร้า รพ.สต.หัวดูน พร้อมด้วยชมรมสื่อมวลชนสีขาว นำโดยนางสาวปิยวรรณ เกษเสนา ประธานชมรมฯ จึงได้ร่วมใจลงนามร่วมกันในการแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนี้ ตลอดจนพิษภัยของบุหรี่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และจะร่วมกันสอดส่องดูแล สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อเด็กเยาวชนและเคารพกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นชุมชนคุณภาพของสังคมต่อไป โดยได้ร่วมลงนามกันใน ณ ที่ทำการกำนันตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อมูลโดย ปิยะวรรณ เกษเสนา ประธาชมรมสื่อมวลชนสีขาว 

Smartonline วันที่ 2ุ6 ตุลาคม 2561